Obligatoriske oplysninger og generelle betingelser
 

CAPLIBRA har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen er tegnet i HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Alle danske advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126. Herudover er advokaterne underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Generelle betingelser for CAPLIBRA v/advokat Pernille Ørskov

 1. Om CAPLIBRA

1.1. CAPLIBRA v/advokat Pernille Ørskov er en personligt eget virksomhed. Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af af Advokatsamfundet. CAPLIBRA er desuden medlem af Danske Advokater.

2. CAPLIBRA’s håndtering af opgaven

2.1. I forlængelse af din henvendelse modtager du en opgavebekræftelse med en fast pris eller et begrundet prisoverslag evt. med tillæg af oplysning om timesats afhængig af sagens karakter. Er du ikke enig i denne, bedes du straks reagerer herpå, idet CAPLIBRA i modsat fald tager udgangspunkt i de oplysninger, der fremgår af opgavebekræftelsen.

2.2. Da CAPLIBRA er forpligtet til at overholde reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, skal CAPLIBRA, som det fremgår af opgavebekræftelse, modtage kopi af identitetsoplysninger fra dig, eller hvis der indgås aftale et selskab, den bagvedliggende fysiske person, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer minimum 25% kapitalandelene i selskabet. Modtagelsen af disse oplysninger er en forudsætning for, at CAPLIBRA kan påbegynde og påtage sig opgaven for dig.

2.3. Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater og anden relevant lovgivning.

3. Honorar

3.1. CAPLIBRA er underlagt retsplejelovens og markedsføringslovens regler for honorarfastsættelse og tager derfor i beregningen udgangspunkt i (i) arbejdets omfang og det dermed forbundne tidsforbrug (under hensyn til, hvorvidt dette efter klientens foranledning eller sagens karakter har fundet sted uden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid er mandag-fredag kl. 9.00-17.00), (ii) sagens betydning for klienten, (iii) værdien af CAPLIBRA's ydelser, (iv) det ansvar, der er forbundet med CAPLIBRA's udførelse af opgaven, (v) sagens kompleksitet, (vi) graden af anvendt specialistviden og (vii) det opnåede resultat.

3.2. I det omfang omkostninger og udlæg i relation til opgavens udførelse afholdes, herunder bl.a. gebyrer til domstole eller Erhvervsstyrelsen, rejse- og opholdsudgifter, forplejning og større kopierings- og forsendelsesudgifter, er dette ikke inkluderet i honoraret og betales derfor særskilt af dig og vil fremgå af faktura eller separat e-mail. Alle gebyrer forbundet med overførsel af din betaling til CAPLIBRA’s konto dækkes af dig.

3.3. Betalingsbetingelserne er ”netto kontant inden 7 dage” ved modtagelse af notaen. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Disse oplysninger fremgår tillige af CAPLIBRA’s fakturaer.

3.4. CAPLIBRA fakturerer medmindre andet er aftalt ved månedsvis, eller ved længerevarende opgaver kvartalsvis a conto. Uanset dette kan CAPLIBRA opkræve forudbetaling til eksterne omkostninger og vælge en anden afregningsfrekvens. 

4. Rettigheder

4.1. Medmindre andet er aftalt mellem CAPLIBRA og dig, bevarer CAPLIBRA alle ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder til det materiale/den rådgivning CAPLIBRA udleverer/meddeler. Du får dermed alene brugsret til anvendelse af materialet/rådgivningen.

5. Fortrolighed

5.1. CAPLIBRA er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget fra og om dig fortroligt.

6. Ansvar

6.1. Al rådgivning udført af CAPLIBRA og alt materiale, der måtte blive udleveret i den forbindelse, er alene for og til den aktuelle sag og for og til dig, og 3. mand må hverken anvende rådgivningen/materialet eller støtte ret herpå.

6.2. I det omfang CAPLIBRA efter dit ønske og din accept anvender ekstern rådgivning eller henviser dig til ekstern rådgivning, er CAPLIBRA ikke ansvarlig for fejl begået af en ekstern rådgiver.

6.3. CAPLIBRA har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring samt stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Advokatansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Nærmere oplysning om forsikringsselskab og garantistiller kan fås ved henvendelse til CAPLIBRA.

6.4. Medmindre andet er aftalt skriftligt med dig, er et eventuelt ansvar for CAPLIBRA begrænset til maksimalt kr. 100.000 pr. opgave. Endvidere vil den samlede erstatning pr. kunde i et kalenderår ikke kunne overstige kr. 2.500.000.

6.5. CAPLIBRA er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskaber, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af data, mistet fortjeneste eller goodwill.

7. Opbevaring af materiale

7.1. Efter CAPLIBRA har afsluttet en sag for dig, opbevares sagens dokumenter og identifikationsoplysninger i 5 år.

8. Advokatnævnet

8.1. I det omfang, du måtte have indvendinger mod CAPLIBRA’s honorar eller håndtering af en opgave, opfordres du til at henvende dig til CAPLIBRA, forinden du retter henvendelse til Advokatnævnet.

8.2. Salærklage skal indgives til Advokatnævnet, gerne elektronisk. Du kan finde information og klageskema her http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx. Fristen for indgivelse af en klage over honoraret er 1 år fra fakturaen i den konkrete sag og for rådgivning 1 år fra det tidspunkt, hvor du er blevet bekendt med det forhold, der klages over.

9. Lovvalg og værneting

9.1. Al rådgivning ydet af CAPLIBRA og disse generelle betingelser er underlagt dansk ret.

9.2. Tvister skal, hvis de ikke kan løses i mindelighed, indbringes for Advokatnævnet eller Retten på Frederiksberg.

Gældende fra 1. januar 2018 

HANDELSBETINGELSER

herunder oplysninger om håndtering af personlige oplysninger ved køb af online ydelser fra www.caplibra.dk

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

www.CAPLIBRA.dk ejes og drives af

CAPLIBRA v/Pernille Ørskov,

Rosenørns Allé 35 4.,

1970 Frederiksberg C,

CVR-nummer 36156066.

e-mail: pernille@caplibra.dk
Telefon: 28569476

Disse salgs- og leveringsbetingelse finder anvendelse på alle køb af ydelser på www.caplibra.dk til levering til i Danmark. Sammen med ordrebekræftelsen udgør de aftalegrundlaget for købet. Ændringer og tillæg er kun gældende, hvis parterne har aftalt og godkendt dem skriftligt.

Afgivelse af ordre

For at handle på www.caplibra.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingsmiddel, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Afgivelse af ordre via vores hjemmeside, er ikke en juridisk bindende aftale. CAPLIBRA har derfor mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre.

Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået.

Aftalen er først bindende, når du har modtaget en ordrebekræftelse på de varer, som du har bestilt, jf. dog nedenfor om fortrydelsesret

Betaling
På CAPLIBRA.dk kan der betales med Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, Diners Club, MobilePay og kontooverførsel. CAPLIBRA.dk’s Webshop tillægger ikke gebyr på betalingskort.

Online produkter fremsendes så snart betaling er registreret.

Betaling, kan efter aftale opdeles i rater.

Moms udgør 25 % af købssummen. Momsbeløbet fremgår af fakturaen.

Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Ved forsinket betaling pålægges der rente på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Faktura eftersendes efterfølgende pr. email.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Pernille Ørskov, har Virksomheden ud over rente ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Levering
Du får dit elektroniske produkt tilsendt pr. e-mail og/eller adgang til et webinar/live session herefter.

Når kunden har indgivet en bestilling, fremsender CAPLIBRA en bekræftelses e-mail med oplysninger og link til ydelsen.

Ved booking af online sessioner, fremsendes e-mail med information om tilgang til online session, eguides m.v.

Fortrydelsesret

Du har, hvis du er forbruger og ikke handler med dit CVR-nr. 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos CAPLIBRA. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter fra levering, fra du har modtaget en bekræftelses e-mail på et online køb. Vær dog opmærksom på, at I henhold til “Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 2, nr. 13” er køb af online produkter, hvor kunden har fået leveret produktet til download ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Hvis 14-dages fristen falder på en helligdag eller i en weekend forlænges fristen til den følgende hverdag.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse
CAPLIBRA tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.    

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos CAPLIBRA.dk og opbevares i maksimalt 2 år medmindre andet er påkrævet efter bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes, såfremt de er inaktive. Du kan altid selv rette henvendelse til os og bede om at få dine oplysninger slettet.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Caplibra og Squarespace (hosteren af hjemmesiden) har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på CAPLIBRA.DK er Caplibra v/advokat Pernille Ørskov, Rosenørns Alle 35, 4., 1970 Frederiksberg C

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart. Dog videregives oplysninger til Stripe og Mailchimp i forbindelse med betaling for din ordre og eventuel tilmelding til Nyhedsbrev. Oplysninger videregives også til berettigede tredjemænd i forbindelse med misbrug af betalingskort.

Som registreret hos CAPLIBRA har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og få din registrering slettet. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til CAPLIBRA via e-mail: pernille@caplibra.dk

Aftaleændringer

Ovennævnte betingelser kan ændres med 30 dages forudgående varsel, ligesom prisregulering kan ske løbende.

Lovvalg & Værneting

Alle køb på denne hjemmeside er underlagt dansk ret.

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse på 28569476 eller på pernille@caplibra.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du, hvis du er forbruger, indgive en klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, mail: cfk@kfst.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mail adresse pernille@caplibra.dk

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
CAPLIBRA
v/advokat Pernille Ørskov
Rosenørns Alle 35, 4.
1970 Frederiksberg C
pernille@caplibra.dk

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)
Bestilt den (*)/modtaget den (*):
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):
Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato:

(*) Det ikke relevante udstreges

Herudover kan enhver uoverensstemmelse mellem CAPLIBRA og en kunde kan afgøres ved Retten på Frederiksberg, dog jf. ovenfor vedrørende klageadgang.

Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Pernille Ørskovs udførelse af serviceydelser, herunder varemærker og ophavsrettigheder, koncepter og materiale til brug for online kurser tilhører Pernille Ørskov. Materialet må ikke kopieres og videregives og er alene ment til personligt brug. I tilfælde af kundens krænkelse af denne bestemmelse, forbeholder Pernille Ørskovs sig at gøre erstatningskrav gældende, ligesom kunden ifalder en konventional bod der udgør Kundens oprindelige betaling for ydelsen.

Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge de online produkter eller ydelser kunden har købt af Pernille Ørskov eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.